شیر آتش نشانی

شیر آتش نشانی

 

انواع شیرهای آتش نشانی 

1) شیر آتش نشانی دفنی

2) شیر آتش نشانی ایستاده